İŞ/STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARINA


YÖNELİK


YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YF Operasyonel Kiralama AŞ (Şirket), araç alım, satım, kiraya verme, kiralama, servis, bakım ve onarım hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 s. Kanun) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azamî özen ve dikkat göstermektedir.

6698 s. Kanun kapsamında, gerçek kişinin kimlik, iletişim, ikametgâh, özgeçmiş gibi bilgileri başta olmak üzere fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim ve sertifika bilgileri, işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi tanıtan biyometrik ve genetik verilerde dâhil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Şirketimize yapmış olduğunuz iş/staj başvurusu kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya iş görüşme süreçlerinde elde edilen kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hâllerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarılabilecektir.

A.Veri Sorumlusu

YF Operasyonel Kiralama AŞ 6698 s. Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

B.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 s. Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.

İş sözleşmesi imzalama amacıyla yaptığınız başvurunuzda, staj başvurunuzda veya işe alım/staj kabul süreçlerinde yapılan görüşmelerde, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, ilerde doğabilecek iş imkânlarından yararlanabilmeniz ve/veya iş sözleşmesinin yapıldığı esnada, sözleşmenin yapılması ve yerine getirilebilmesi için tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan tüm kişisel bilgiler, Şirketimizce adayın ihtiyaçlar kapsamında işe yerleştirilebilmesi ve iş sözleşmesinin yapılması ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

C.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

D.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

E.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak veya noter vasıtasıyla veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

YF Operasyonel Kiralama AŞ

Adres:

Adalet Mah. Manas Bulv. No:47/B Folkart Towers, A Kule, K:26, D:2601 Bayraklı/ İZMİR

Vergi No:

Bornova VD/ 953050863

Ticaret Sicil No:

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 199216

Veri Sorumlusu:

YF Operasyonel Kiralama AŞ

Kep Adresi:

yfoperasyonelkiralama@hs02.kep.tr