KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YF Operasyonel Kiralama AŞ (Şirket), araç alım satım, kiraya verme, kiralama, servis, bakım ve onarım hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 s. Kanun) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azamî özen ve dikkat göstermektedir.

6698 s. Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin kimlik, iletişim, ikametgâh gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dâhil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Şirketimizle yaptığınız/yapacağınız sözleşme kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya bu süreçte elde edilen kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hâllerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

A.Veri Sorumlusu

YF Operasyonel Kiralama AŞ 6698 s. Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

B.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 s. Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz sözleşme kapsamında kiralama veya satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve bu işlemlerden kaynaklanan süreçlerin (noter işlemler, araçların teslimi, faturalama, fatura tebliği vb. işlemlerin) yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma ürün hizmet bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep veya şikâyetlerin takibi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

C.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu AŞ ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, ilgili dağıtım şirketleri, çağrı merkezi hizmeti şirketleri, fatura ödeme hizmeti şirketleri, kurye hizmeti şirketleri, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar da dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

D.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

E.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Enerji Yatırımları AŞ, Extranet İletişim Hizmetleri AŞ, Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji Grubu ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak veya noter vasıtasıyla veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz.

Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili politikamıza web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

YF Operasyonel Kiralama AŞ

Adres:

Adalet Mah. Manas Bulv. No:47/B Folkart Towers, A Kule, K:26, D:2601 Bayraklı/ İZMİR

Vergi No:

Bornova VD/ 953050863

Ticaret Sicil No:

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 199216

Veri Sorumlusu:

YF Operasyonel Kiralama AŞ

Kep Adresi:

yfoperasyonelkiralama@hs02.kep.tr